Školné - pobočka Louny

Soukromé školy dostávají z rozpočtu MŠMT finanční prostředky na pedagogické pracovníky (podle tzv. normativu na žáka), ovšem nemají z veřejných zdrojů finance na úhradu provozních nákladů (nájem, energie, úklid, opravy, vybavení atd.), které veřejným školám hradí zřizovatel tj. obec. Tyto náklady soukromé školy hradí ze školného. 

Naším cílem je udržet i do budoucna školné v současné hladině, ne je zvyšovat. 

Školné v Montessori Slaný, pobočka Louny MŠ:
 3.500 Kč/měsíc (10 měsíců v roce)
Číslo účtu: 2401363055/2010 

Stravné MŠ: 
zajišťuje MŠ (obědy dovážené ze školní jídelny ZŠ Otakara Jaroše)

Školné v Montessori Slaný, pobočka Louny ZŠ: 
3.000 Kč/ měsíc (12 měsíců v roce)
Číslo účtu: 2401363055/2010

Školní družina je zahrnuta ve školném.

Stravné ZŠ:
Děti se stravují ve výdejně v přízemí školy - obědy jsou dováženy ze ZŠ Otakara Jaroše Louny.

Škola žákům také hradí veškeré pomůcky pro výuku – výtvarné potřeby, pracovní sešity, běžné sešity a papírenské potřeby kromě vybaveného penálu – ten má každý žák vlastní. Dále hradíme náklady na výuku mimo školu jako jsou návštěvy divadel, muzeí, výstav a exkurzí. 

Mimo školného hradí rodiče např. kurz plavání, pokud o něj mají zájem.

Se zákonnými zástupci zapsaných dětí škola uzavře smlouvu na 1 – 3 roky a školné v dané výši bude touto smlouvou garantováno.