logoMS ZS male

nota  Montessori program

Montessori program je celá filozofie se vznešenou vizí a ideou – o tom, jak měnit svět k lepšímu novým přístupem k našim dětem. Pomáhá dospělým citlivě přistupovat k dětem a umět je podporovat v budování jejich vlastní originální osobnosti. Když máte možnost vidět malé, větší i velké děti, které se učí svobodně v Montessori programu, poznáváte, jaké samostatnosti a vyspělosti mohou dosáhnout! Potom vám přijdou směšné všechny pokusy o státní maturity, srovnávací testy a nové reformy! Vše je zde připraveno jako na talíři – stačí jen přepnout na jiný program, změnit úhel pohledu, využít připravený a ověřený program pro přípravu dětí na jejich budoucí život.

Představte si školu, kde nejsou lavice v řadách, nejsou sešity a učebnice na předměty, žádné známky, není pevně stanoven rozvrh předmětů a není zvonění – možná se to bude zdát jako chaos a nepořádek. Ale není to tak – díky základním pilířům, o které se jako učitelé opíráme, pracujeme s promyšleným a navazujícím školním programem.

Vzdělávací prostředí budujeme na principu možnosti volby a individualizace učení, s dětmi komunikujeme s respektem, staráme se o přátelskou atmosféru ve školní komunitě. Montessori školy pečují o vztahy mezi dětmi i dospělými, o komunikaci s rodiči – jako součást bezpečného prostředí pro průběh učení. Prostředí, organizaci vzdělávání a učební materiály připravujeme podle vývojových potřeb dětí (v šestiletých cyklech) a učitel dokáže učební činnosti upravovat podle aktuálních možností dítěte. Děti jsou vedeny ke vzájemnému respektu, pomoci a spolupráci, učí se kontrolovat a hodnotit svoji vlastní práci. Mají možnost zajímat se o různá témata a získávat informace z rozmanitých zdrojů. Učitel připravuje materiály, postupy a zajímavé lekce, které předávají dětem klíčové učivo v souvislostech, mají v nich vzbudit zájem a otázky. Důležité je, aby si děti uchovaly chuť objevovat a vnímaly školu jako součást svého života a společnosti, do které patří. 

Program v mateřské škole se zaměřuje na praktické činnosti (kuchyňka, dílna, zahrada, rukodělné práce), rozvoj smyslového vnímání, ale také podle zájmu dětí na čtení, psaní, matematiku a jednoduchou vědu. Kosmická výchova ve škole představuje dětem řád světa a pohledy na svět od počátku vesmíru po současné dějiny a přírodní prostředí. Program pro dospívající je zaměřen na mikroekonomiku, seberealizaci velkých dětí, řemeslné a zemědělské práce, vaření, umění, vědu, jazyky – vše je s pomocí odborných učitelů k dispozici jejich zájmu a spolurozhodování.  Montessori vzdělávání je celostní program.

Děti se už od jesliček učí dodržovat pravidla potřebná pro práci v kolektivu: můžu si vybrat, při práci mám svoje místo, neruším druhé a všechno zase uklidím a pak si vyberu něco dalšího. Práce se dokončuje a dělám věci tak, jak zrovna nejlépe umím.... Výběr aktivit a činností je zajímavý – to, co děti v určitém věku láká a zajímá, má být připraveno. A vše má důležitý cíl: samostatnost, sebedůvěra a etika v rozhodování, statečnost v odpovědnosti, zájem stále objevovat a chuť učit se. 

kytka  Děti a Montessori program

Do Montessori školek a škol přicházejí všechny děti – pomalejší, temperamentní, extrovertní i tiché; děti, které v něčem vynikají a děti, kterým něco úplně nejde; děti nadané a ty, které potřebují podporu nebo mají speciální potřeby. Pro všechny může být toto prostředí podporující a přínosné. Tím, že pracují mladší a starší pohromadě, učí se spolupracovat, radit se spolu, pomáhat si, učit se navzájem, vést druhé.Učí se aktivně – zapojují ruce, zkoušejí a manipulují, trénují a opakují. Pracují s pomůckami, encyklopediemi a slovníky, učí se pozorováním druhých, rozhovory a sdílením, v prostředích mimo školu... Při učení získávají mnoho praktických dovedností a sociálních kompetencí. Děti mají v Montessori programu možnost být samy sebou, učit se rozhodovat o sobě a své činnosti. Učí se zvolit si co a jak budou dělat, kde a s kým a kolik času tomu věnují.Učí se používat svoji svobodu i respektovat pravidla.Ve škole si děti vedou deník namísto žákovské knížky, učí se plánovat svoji práci, vedou si své učební portfolio. Trénují svůj odhad pro řešení každodenních siuací, škola je více jejich osobní záležitost. 

pismeno  Děti a úspěch

Děti potřebují cítit důvěru a oporu, respekt ke své osobě. Chtějí mít možnost výběru a svobody – v prostoru, za který zvládnou být zodpovědné. Když mají zajímavou práci, která je upoutá, dokáží se dlouho soustředit. Potom mají radost z toho, co se samy naučí a hrnou se do dalšího objevování. Důležitá je podpora individuálních potřeb; ocenění pokroků a snahy; schopnost spolupráce a seberealizace v týmové práci – to je cesta k budování sebedůvěry a k osobnímu úspěchu. A o to se v Montessori školách snažíme. Děti si tady mohou vybírat z učebních aktivit; pracovat jak dlouho potřebují, aby úkol zvládly. Bez známek se učí pro radost ze svého vlastního pokroku – chtějí TO prostě objevit a umět. Nemají jedničky a pochvaly, nemusí se stresovat. Když jsou spokojené a cítí se bezpečně, tak jim jde učení lépe. Učí se být také rádci a pomocníky někoho druhého, zvládnout jednu část práce pro společný cíl – to je přirozený úspěch. Sebevědomí si však děti budují děti už v raném věku - Montessori zahrnuje program, jak pracovat s miminky (a jejich maminkami) a jak připravit prostředí pro děti od narození do tří let. V dnešní době, kdy je velký trend otvírat jesle a vzdělávat chůvy – je Montessori program ideální alternativa.

trojuhelnik  Montessori program pro dospívající děti

V zahraničí se nyní zajímáme hlavně o program pro dospívající – školu pro děti na 2. stupni a starší. Ani ve světě nejsou s tímto programem velké zkušenosti: ověřují se způsoby práce, hledá se správná organizace  učení, propojuje se Montessori přístup s obsahy vzdělávání a kompetencemi vzhledem k současnému světu. Program školy pro dospívající děti od 12 let se jmenuje DĚTI ZEMĚ a jejím modelem je škola na farmě. Praktické projekty na farmě vyžadují, aby se dospívající pro jejich realizaci učili potřebné informace z různých oborů. Také umožňují mikroekonomiku, takže se dá něco vypěstovat nebo vyrobit a dále prodat a peníze zase s rozmyslem použít. Něco pěstovat, starat se o zvířata a budovat -  to je velká zodpovědnost, všechny práce se musí udělat v určitý čas (ne, až se někomu zachce). Je prima, když se podaří připravit zdravé a dobré jídlo pro celou třídu nebo vyrobit něco, co bude skupina, celá třída nebo škola využívat. Učitelé umožňují velkým dětem také seberealizaci a sebevyjádření v oblasti, které se chtějí věnovat nebo v ní vynikají. Je důležité, aby budoucí dospělí dobře poznali sami sebe. V ČR zatím pracují s dětmi na 2. stupni zkušené Montessori třídy ve veřejných školách v Praze, Brně, Kladně a jen několik dalších soukromých škol. Rodiče mají o pokračování dětí na 2.stupeň zájem – spíše je nedostatek odvážných pedagogů. Odvážné pedagogy hledáme také pro náš budoucí 2. stupeň ve Slaném.

zlomky  Montessori školy v ČR

Montessori školy vznikají v Čechách nejvíce ze zájmu a za velkého nasazení rodičů, kteří tento program vybrali pro své dítě a hledají možnosti, jak takové mateřské centrum, jesle, školku nebo školu vybudovat a otevřít ve své obci. V mnoha místech chtějí rodiče tento program pro své děti, ale nenajdou otevřenou školu, pedagogy nebo informované zřizovatele na obcích. Potom rodiče zakládají soukromé školy, kde si pak formou školného musí hradit nájem a provozní náklady.Někdy rodiče nemají přesnou představu o Montessori programu – chtějí jen „jinou a vlídnou“ školu pro své dítě, u kterého vidí v nějaké oblasti individuální potřeby nebo specifika; nebo mu chtějí poskytnout širší možnosti pro rozvoj dovedností a kompetencí pro život.  Montessori školu si tedy rodiče vybírají – pro mnohé to není nejbližší škola, některé rodiny se pro blízkost školy stěhují...  

Montessori školy mají stejné principy na celém světě – přesto má každá škola svoji vlastní atmosféru. V každé zemi přizpůsobují svůj program národní kultuře, hodnotám společnosti. A náladu uvnitř každé školy vytvářejí dospělí učitelé. Školky a třídy ZŠ s Montessori programem jsou v nové ČR téměř dvě desetiletí – a jsou na výborné úrovni. Ale vždy záleží na lidech – jakou mají vlastní motivaci a skutečný zájem budovat pro děti kvalitní připravené prostředí. Můžeme najít nadprůměrné i podprůměrné zařízení a kvalitu práce.