logoMS ZS male

Soukromé školy dostávají z rozpočtu MŠMT finanční prostředky na pedagogické pracovníky (podle tzv. normativu na žáka), ovšem nemají z veřejných zdrojů finance na úhradu provozních nákladů (nájem, energie, úklid, opravy, vybavení atd.), které veřejným školám hradí zřizovatel tj. obec. Tyto náklady soukromé školy hradí ze školného. 

Naším cílem je udržet i do budoucna školné v současné hladině, ne je zvyšovat. 

Školné v Montessori Slaný, pobočka Kladno:

Školné za jednoho žáka v základní škole je stanoveno ve výši 4 500 Kč za měsíc po 12 měsíců v roce. V případě pololetních plateb 2 x 26 000 Kč, nebo 1 x ročně 50 000 Kč.

Školní družina je zahrnuta ve školném.

Škola žákům také hradí veškeré pomůcky pro výuku – výtvarné potřeby, pracovní sešity, běžné sešity a papírenské potřeby kromě vybaveného penálu – ten má každý žák vlastní. Dále hradíme náklady na výuku mimo školu jako jsou návštěvy divadel, muzeí, výstav a exkurzí. 

Mimo školného hradí rodiče např. kurz plavání, pokud o něj mají zájem.

Se zákonnými zástupci zapsaných dětí škola uzavře smlouvu na 1 – 3 roky a školné v dané výši bude touto smlouvou garantováno.

Stravné: 
Děti se stravují ve výdejně v budově školy - obědy jsou dováženy z