logoMS ZS male

 

IMG 2634


IMG 2634

 IMG 2634


IMG 2634

 IMG 2634

 

V září 2016 začaly ve škole pracovat děti 1. až 3. ročníku v jedné věkově smíšené třídě a každý rok postupně přibývají žáci do 1. ročníku.  
Od září 2018 fungují smíšené třídy pro 4.- 6. ročník a od září 2021 také smíšená třída dospívajících v 7. až 9. ročníku. (Od září 2022 se žáci od 4. ročníku přesouvají dočasně do budovy školy pobočky v Kladně z důvodu
malé kapacity pro výuku ve Slaném. Pro dopravu dětí bude připraven školní autobus.)

Školní vzdělávací program je připraven podle principů Montessori programu. Umožňuje propojovat všechny vzdělávací obory pro efektivní učení a celkové poznávání světa, učení tedy není odděleno do předmětů. Děti se v době volné práce učí podle svých individuálních plánů a společných tematických programů. Pracují společně při lekcích a prezentacích vedených učitelem, spolupracují při skupinových úkolech a při svém vlastním učení – spolupráci mezi dětmi velmi podporujeme. Ve škole pracují také děti, které potřebují podporu asistenta pedagoga.

Důležitou organizační formou je tak zvaná „volná práce dětí“, kdy si děti učí plánovat pořadí činností a regulují si časovou dotaci, kterou na své učení potřebují. Společně probíhá tělesná výchova, v menších skupinách probíhá učení cizích jazyků, hudební a výtvarné činnosti. Na 2. stupni si děti volí pro část výuky odborné kluby, ve kterých se s vedením pedagogů věnují podrobnější výuce v určeném výukovém oboru a tématech.

Děti nemají učebnice, ale používají připravené materiály a pomůcky, encyklopedie, komunikační technologie a další způsoby učení (výpravy do galerií, muzeí, divadla, exkurze za poznáním…).  Výuka naplňuje klíčové kompetence a očekávané výstupy oborů předepsané státním Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ.

Výsledky vzdělávání nejsou hodnoceny známkami, ale slovním popisem toho, co žák zvládl za dané školní období po výukové, komunikační a dovedností stránce. Dospívající žáci mají k hodnocené školní práce také systém kreditů, který později umožňuje převedení jejich hodnocení na známky podle požadavků dalšího studia. 
Postup svého dítěte v učení sledují rodiče v Deníku školní práce, kam si žáci každý den svoji školní práci zapisují, a v portfoliu dokončené školní práce. Žáci svoji školní práci představují rodičům dvakrát ročně při konzultacích s učitelem. Pro rodiče jsou plánovány také další informativní schůzky a individuální pohovory podle potřeby.

Třídy jsou zařízeny jako pracovny s různě rozmístěnými stolky, policemi s pomůckami, školní knihovnou, v učebnách jsou velké tabule, místo pro školní pomůcky každého dítěte, místo pro společné sdílení v komunitním kruhu, pro další práci dětí jsou připraveny například kuchyňský kout, pracovní stůl pro polytechnické činnosti, relaxační koutek a prostředí pro výtvarné a herní činnosti...Ve škole není tělocvična, sportovní činnosti jsou zajištěny jako přibližně dvouměsíční kurzy na vhodných sportovištích, například: plavání, bruslení, atletika, cvičení v tělocvičně na nářadí, míčové hry, tenis, lezecká stěna a další. Pro odpolední program všech dětí nabízí škola kroužky podle aktuálních možností, zaměřené většinou na tvořivé činnosti.   

Školné je využíváno na neinvestiční náklady (nájem, energie, hygienické potřeby, úklid), spotřební materiál pro výuku, dopravu a program
školních akcí mimo školu, nákup pomůcek a materiálů pro výuku. Děti mají svůj penál, ostatní potřeby jsou hrazeny ze školného. Platy pedagogů jsou hrazeny ze státních příspěvků.
 Stravování dětí probíhá ve školní jídelně Na Sadech 1238 ve Slaném.

K datu 25. 5. 2018 ZŠ a MŠ Montessori Slaný tímto prohlášením deklaruje,
že přijala příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a souvisejících legislativních norem, kde ZŠ a MŠ Montessori Slaný vystupuje v roli správce osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou a dle platné interní směrnice. 


 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Beran, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Za zveřejněné fotografie děkujeme: Kateřině Lánské 

Jak se k nám dostanete: