Škola

V září 2016 začaly pracovat ve škole děti 1. až 3. ročníku v jedné věkově smíšené třídě. Od září 2018 vytvořily děti 4. až 6. ročníku další věkově smíšenou skupinu. Každý rok budou postupně přibývat žáci do 1. ročníku do naplnění všech devíti ročníků celé ZŠ. Podle možností školy je možné přijmout děti také v jiném ročníku s přestupem z jiné školy.

Školní vzdělávací program je připraven podle principů Montessori programu. Umožňuje propojovat všechny vzdělávací obory pro efektivní učení a celkové poznávání světa, učení tedy není odděleno do předmětů. Děti se v době volné práce učí podle svých individuálních plánů a společných tematických programů. Pracují společně při lekcích a prezentacích vedených učitelem, spolupracují při skupinových úkolech a při svém vlastním učení – spolupráci mezi dětmi velmi podporujeme. Ve škole pracují také děti, které potřebují podporu asistenta pedagoga.

 skola2  skola1

Důležitou organizační formou je tak zvaná „volná práce dětí“, kdy si děti mohou volit pořadí činností a regulují si časovou dotaci, kterou na své učení potřebují. Společně probíhá učení cizích jazyků, tělesná a hudební výchova.

Děti nemají učebnice, ale používají připravené materiály a pomůcky, encyklopedie, komunikační technologie a další způsoby učení (výpravy do galerií, muzeí, divadla, exkurze za poznáním…).  Výuka naplňuje klíčové kompetence a očekávané výstupy oborů předepsané státním Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ. skola4

Výsledky vzdělávání nejsou hodnoceny známkami, ale slovním popisem toho, co žák zvládl za dané školní období po výukové, komunikační a dovedností stránce. Postup svého dítěte v učení sledují rodiče v Deníku školní práce, kam si děti každý den svoji školní práci zapisují, a v portfoliu dokončené školní práce. Dítě svoji školní práci představuje rodičům dvakrát ročně při konzultacích s učitelem. Pro rodiče jsou plánovány také další informativní schůzky a individuální pohovory podle potřeby.

Třídy jsou zařízeny jako pracovny s různě rozmístěnými stolky, policemi s pomůckami, školní knihovnou, v učebnách jsou velké tabule, místo pro školní pomůcky každého dítěte, místo pro společné sdílení v komunitním kruhu, pro další práci dětí jsou připraveny například kuchyňský kout, pracovní stůl pro polytechnické činnosti, relaxační koutek a prostředí pro výtvarné a herní činnosti… Ve škole není tělocvična, sportovní činnosti jsou zajištěny jako přibližně dvouměsíční kurzy (plavání, bruslení, atletika, cvičení v tělocvičně na nářadí, míčové hry a další) a pravidelné denní cvičení.

Školné je využíváno na neinvestiční náklady (nájem, energie, hygienické potřeby, úklid), spotřební materiál pro výuku, dopravu a program školních akcí mimo školu, nákup pomůcek a materiálů pro výuku. Děti mají svůj penál, ostatní potřeby jsou hrazeny ze školného. Platy pedagogů jsou hrazeny ze státních příspěvků. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně Na Sadech 1238 ve Slaném.

K datu 25. 5. 2018 ZŠ a MŠ Montessori Slaný tímto prohlášením deklaruje, že přijala příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a souvisejících legislativních norem, kde ZŠ a MŠ Montessori Slaný vystupuje v roli správce osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou a dle platné interní směrnice. 


 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Beran, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.